Blog Single

08 Nov

Dance Movement Therapy (Agape, Belgium)

 

Dance Movement Therapy – Feel what you are studying

Agape

 

  • Dance Movement Therapy Course

Dance Movement Therapy Course

 

  • Location: Belgium
  • Length: 4 years – 6 weekends/year
  • Format: part-time, in person, residential weekends
  • Language: Dutch
  • Program Director: Niek Ghekiere & Stephanie de Bruijckere

 

About the program

In this certified program, dance and movement therapy come into full bloom. With respect for the pioneers and a deep appreciation for current scientific insights, the program takes the student on a captivating and development-rich learning journey. Emphasis is placed on the attitude, skills, and knowledge of the student. Gaining insight into the therapeutic relationship, understanding psychopathology, becoming proficient in therapeutic conversation techniques, and learning to work within group dynamics are therefore crucial aspects of the program.

The theoretical foundation of this program lies in integral developmental dynamic psychotherapy and neuroscience. From this evidence-based approach, dance and movement therapeutic methods are addressed. This involves not only focusing on understanding the methods but also on developing skills in the techniques and understanding their practical applications.

In this certified program, you will experience and learn various dance-therapeutic methods and therapeutic skills, such as Laban Movement Analyses, Bartenieff Fundamentals, Chace, sound-movement & touch, creative processes within positive psychology, and Authentic Movement. This equips you to guide individuals through their processes of change, development, acceptance, and awareness.

The program consists of 6 sessions per year, mandatory and held in Belgium. Classes are offered in both Dutch and English. Between the program blocks, the intervision groups serve as a significant space for practice and deepening, with each group receiving 6 assignments per year.

Internships can be undertaken from the third year. To be eligible for the certificate, the student must have completed all blocks, undergone 302 internship hours, and successfully completed a graduation project.

We consider dance and movement therapy as a specialization at the intersection of creative therapy and body-oriented psychotherapy. From this perspective, attention is given to the characteristics of body-oriented psychotherapeutic work and creative therapy. This specialized form helps create awareness about the body, blockages, and the way in which personality is intertwined with the body, and how this often tense relationship can be restored.

The learning-therapeutic model takes center stage; learning through experiencing the therapy not only provides insight into the effectiveness of the method but also supports personal growth. Out of respect for the roots of dance, we find it important to introduce students to old and original dances that often trace back to nature and naturalness. After experiencing therapy and old dances personally, scientific research and explanatory models of dance and movement therapy are also discussed. Experience teaches us that when students have experienced the methods and their effects, the theoretical models are more quickly understood and mastered.

The full program spans 4 years, with each year consisting of 6 training weekends (of 3 or 4 days). Upon successful completion of the 4 years, you will receive the certificate of dance and movement therapist.

(Dutch version: In deze gecertificeerde opleiding komt dans- en bewegingstherapie tot volle bloei. Met respect voor de pioniers en een diepe waardering voor de huidige wetenschappelijke inzichten, neemt de opleiding de student mee op een boeiende en ontwikkelingsrijke leerreis. Er wordt nadruk gelegd op de attitude, vaardigheden en kennis van de student. Inzicht verwerven in de therapeutische relatie, kennis over de psychopathologie, vaardig worden in therapeutische gesprekstechnieken en groepsdynamisch leren werken zijn daarom heel belangrijk binnen de opleiding.

De theoretische basis van deze opleiding ligt in de integrale ontwikkelingsdynamische psychotherapie en de neurowetenschappen. Vanuit deze evidence-based benadering worden dans- en bewegingstherapeutische methoden behandeld. Hierbij staan niet alleen inzicht in de methoden centraal, maar ook het ontwikkelen van vaardigheden in de technieken en het begrijpen van de toepassingsmogelijkheden.

In deze gecertificeerde opleiding zul je verschillende dans-therapeutische methoden en therapeutische vaardigheden ervaren en leren, zoals Laban Movement Analyses, Bartenieff Fundamentals, Chace, sound-movement & touch, creatieve processen binnen de positieve psychologie en Authentic Movement. Dit stelt je in staat om mensen te begeleiden in hun veranderings-, ontwikkelings-, acceptatie- en bewustwordingsprocessen.

De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten per jaar, verplicht en gehouden in België. De lessen worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Tussen de opleidingsblokken vormen de intervisiegroepen een belangrijke plek voor oefening en verdieping, waar elke groep 6 opdrachten per jaar ontvangt.

Stages kunnen worden gelopen vanaf het derde jaar. Om in aanmerking te komen voor het certificaat, moet de student alle blokken hebben voltooid, 302 stage-uren hebben doorlopen en een afstudeerproject positief hebben afgerond.

Dans- en bewegingstherapie beschouwen wij als een specialisatie die zich bevindt op het snijvlak van creatieve therapie en lichaamsgerichte psychotherapie. Vanuit deze visie wordt aandacht besteed aan de kenmerken van lichaamsgericht psychotherapeutisch werken en creatieve therapie. Deze gespecialiseerde vorm helpt bewustwording te creëren over het lichaam, blokkades en de manier waarop de persoonlijkheid verweven is met het lichaam, en hoe deze vaak gespannen relatie hersteld kan worden.

Het leertherapeutische model staat centraal; leren door de therapie te ervaren biedt niet alleen inzicht in de effectiviteit van de methode, maar ondersteunt ook het persoonlijke groeiproces. Uit respect voor de wortels van de dans vinden we het belangrijk om studenten kennis te laten maken met oude en originele dansen die vaak teruggaan naar de natuur en natuurlijkheid. Na de persoonlijke ervaring met therapie en oude dansen, worden ook wetenschappelijk onderzoek en verklaringsmodellen van dans- en bewegingstherapie besproken. Ervaring leert ons dat wanneer studenten de methoden en effecten hebben ervaren, de theoretische modellen sneller begrepen en beheerst worden.

De volledige opleiding beslaat 4 jaar, met elk jaar 6 opleidingsweekenden (van 3 of 4 dagen). Na succesvolle afronding van de 4 jaar ontvang je het certificaat van dans- en bewegingstherapeut.)

 

Program contents

Dance Movement Therapy: (Theory and practice) 954 hours

Internship: 302 hours

 

 

Program website: https://agapeuniverse.be/course/opleiding-dans-bewegingstherapie/

Share With Friends

Related Posts